Virtuálna akadémia ZMOS
Virtuálna akadémia ZMOS > Prechádzať kurzy
Utorok, 15. Október 2019, 10:53
 

Prechádzať kurzy

Kurzy: Nezaradené


Informácie o kurze: Všetky kurzy

Všeobecné vymedzenia územnej samosprávy, vymedzenia obce a jej postavenia, cez výkon samosprávy obce až po súdnu ochranu jej práv.
V tejto téme autor podrobne opisuje Legislatívu v oblasti výkonu samosprávy.
Obyvatelia obcí a miest na Slovensku rozhodujú o veciach verejných najmä prostredníctvom volieb.
Miestna územná samospráva má špecifické postavenie pri formovaní vzťahov k verejnosti a médiám.
Metodická príručka vznikla za tým účelom, aby priblížila základy fungovania Európskej únie pre potreby samosprávy.
Cieľom tohto dokumentu je uviesť príležitosti, ktoré prináša vhodné využívanie info komunikačných technológií (IKT).
Prezentácie a podporné školiace materiály zo školení VP1/Dobrý deň samospráva
Problematika financovania obcí
Rozpočtová politika je spolu majetkovou politikou základom finančnej politiky obce.
Téma sa zaoberá podrobným popisom majetku obce a ako s ním správne vynakladať.
Modul Preskúmavanie a kontrola hospodárenia obce obsahovo a logicky nadväzuje na moduly venované obecným financiám a majetku obcí.
Neustále prehlbujúca sa medzinárodná integrácia v ekonomike nadobúda globálne rozmery a dotýka sa mnohých oblastí, vrátane účtovníctva
Cieľom predkladaného materiálu je prispieť k sprehľadneniu základných teoretických súvislostí regionálneho rozvoja.
Prezentácie a podporná školiaca dokumentácia k programu VP 2/ Financovanie a majetok obce.
.
Metodická pomôcka voleným predstaviteľom miest a obcí a zamestnancom mestských a obecných úradov
Samosprávy vynakladajú na verejnú osobnú dopravu značnú časť svojich rozpočtov a preto je potrebné verejnej osobnej doprave venovať pozorno
Samospráva ako dôležitý článok verejnej správy a všetky jej funkcie a úlohy sú nekompromisne a bezpodmienečne závislé od financií.
Téma má za cieľ voľne, prístupným jazykom a v zjednodušenej podobe sprostredkovať praktické informácie o potenciáli lokálnej a regionálne
V tomto module sa venujeme podnikaniu, jeho formám, spôsobu ako vytvoriť spoločnosť, ktorá je určená na podnikanie, aké má mať vlastnosti.
Všetky aspekty využívania a ochrany vody a ochrany pred povodňami spadajú pod odvetvie vodného hospodárstva.
Kompetencie a služby územnej samosprávy
Jednotlivé kapitoly obsahujú praktické návody na riešenie prípadov, situácií, s ktorými sa obec často stretáva.
Táto časť metodiky by Vám mala poslúžiť ako orientačný prostriedok v tak zložitej oblasti ako je školstvo a výchova a vzdelávanie ako tak
Príručka zohľadňuje právny stav legislatívy, najmä zákona o verejnom obstarávaní, k 30. júnu 2015.
Všeobecná vnútorná správa a kompetencie na súvisiacich úsekoch, sťažnosti a kontrola.
Úlohou tejto práce bolo vypracovať odborný text v rámci metodiky vzdelávania programu Kompetencie a služby, tému Zdravotníctvo a kúpeľ
Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy
Registratúra je súbor všetkých dokumentov, ktoré pochádzajú z činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby.
Chceme vám predstaviť protokol aj ako pohotového a bezpečného asistenta vo vašej kariére.
Partnerstvá miest a obcí môžeme charakterizovať slovami „vzájomné spoznávanie a porozumenie medzi partnerskými obcami z rôznych krajín Eu
Prezentácie zo školení, ktoré boli realizované v rámci programu VP 3 / Kompetencie a služby.
Predkladaný materiál predstavuje jednoduchý postup na žavádžanie princípov rodovej rovnosti, teda uplatňovania rodového hľadiska do praxe sa
.
.
Prezentácie a podporné školiace materiály zo školení VP8/Legislatíva
.
Preložiť do: English | Slovensky