Naspäť na kapitoly

Úvod

Vitajte v dokumentácii k systému ATutor. Tu uvedené informácie sú platné ako pre inštruktorov, tak aj pre študentov.

Prihlásenie

Používateľ sa do systému môže prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho mena, alebo emailovej adresy a hesla, ktoré zadal pri registrácii. Prihlásenie sa je nevyhnutné pre prístup ku chráneným a súkromným kurzom a iným častiam systému.

Registrácia

Aby ste mohli plnohodnotne využívať e-learningový vzdelávací systém, musíte sa zaregistrovať. Registrácia používateľa je proces, ktorého cieľom je zriadenie individuálnych používateľských účtov oprávneným používateľom systému. Proces registrácie riadi a spravuje administrátor e-learningového systému. Na vytvorenie individuálneho používateľského účtu je potrebné vyplniť registračný formulár, ktorý sa zobrazí po kliknutí na odkaz Registrácia v hlavnom menu Úvodnej obrazovky systému.

Upozornenie: Informácie, ktoré vyplníte v registračnom formulári sa stávajú súčasťou vášho profilu a budú prístupné inštruktorovi kurzu a ostatným študentom. Údaje môžete zmeniť po prihlásení do vášho individuálneho požívateľského účtu.

Ako postupovať pri registrácii:

  1. Po kliknutí na odkaz RegistráciaHlavnom menu sa zobrazí Registračný formulár e-learningového systému.
  2. Vyplňte požadované informácie do registračného formulára. Medzi jednotlivými políčkami formulára sa pohybujete klinkaním myšou alebo pomocou klávesy  Tabulátor. Je potrebné vyplniť všetky požadované údaje.
  3. Po vyplnení registračného formulára potvrďte údaje kliknutím na tlačidlo Uložiť.
  4. Po vyplnení a odoslaní registrácie obdržíte na e-mailovú adresu, ktorú ste pri registrácii zadali, oznámenie o registrácii. Oznámenie bude obsahovať Vami zadané prihlasovacie meno a heslo.

Zhrnutie: Pre prácu so všetkými funkciami e-learningového vzdelávacieho systému je nevyhnutná registrácia prostredníctvom registračného formulára. Vo formulári je potrebné vyplniť všetky údaje správne. Po úspešnom vyplnení a odoslaní formuláru, obdržíte e-mailové oznámenie o registrácii.

Prechádzať kurzy

Táto stránka zobrazuje všetky kurzy, ktoré sú dostupné v systéme ATutor. V prvom stĺpci sa nachádza zoznam kategórií v systéme, v druhom sa nachádza zoznam kurzov v rámci zvolenej kategórie a v treťom stĺpci sa nachádzajú detailné informácie o zvolených kurzoch, spolu s dôležitými odkazmi.

Ak je kurz verejný, je možné ho zobraziť aj bez prihlásenia sa do systému. Chránené a súkromné kurzy vyžadujú prihlásenie sa. Súkromné kurzy sú navyše dostupné len tým používateľom, ktorých žiadosť o zápis do kurzu bola explicitne schválená inštruktorom, alebo oprávneným asistentom.

Zabudnuté heslo

Ak ste zabudli svoje heslo, zvoľte ponuku "Zabudli ste heslo?" na prihlasovacej stránke. Zadajte emailovú adresu, ktorú ste si zaregistrovali a kliknite na Odoslať . Bude Vám odoslané Vaše prihlasovacie meno spolu s odkazom, prostredníctvom ktorého si môžte zmeniť heslo.

Úvodná stránka

Úvodná stránka je stránka zobrazená po prihlásení sa. Sekcia Moje kurzy zobrazuje zoznam kurzov, ktoré používateľ vyučuje, alebo je v nich zapísaný. Tu je takisto možné vytvárať nové kurzy, alebo prechádzať všetky kurzy na serveri. Je tu takisto sekcia Môj profil, pre úpravu osobných detailov (vrátane hesla a emailovej adresy), a sekcia Nastavenia pre nastavenie rôznych vlastností systému.

Moje kurzy

Na tejto stránke sú zobrazené kurzy, do ktorých je používateľ zapísaný, alebo čaká na schválenie zápisu.

Pre zapísanie sa do verejného alebo chráneného kurzu kliknite na odkaz Prechádzať kurzy, zvoľte žiadaný kurz a kliknite na odkaz Zapísať, umiestnený na spodku rámčeku kurzu. Ak je kurz súkromný, zápis si musíte vyžiadať. Prístup do kurzu Vám bude umožnený akonáhle inštruktor kurzu schváli Vašu žiadosť.

Vytvoriť kurz

Oprávnenie vytvoriť kurz majú iba inštruktori. Pokiaľ je to povolené, študenti sa môžu uchádzať o stav inštruktora prostredníctvom odkazu Vytvoriť kurz.

Môj Profil

Táto sekcia umožňuje používateľovi meniť prvky jeho osobného profilu.

Prihlasovacie meno je informácia, ktorú nie je možné zmeniť. Naproti tomu je možné upraviť heslo, emailovú adresu a ostatné informácie. Je takisto dostupná možnosť skrytia emailovej adresy.

Nastavenia

Nasledujúce nastavenia umožňujú používateľovi ovládať správanie sa niektorých súčastí systému a meniť spôsob zobrazovania informácií.

Motív
Motívy sa používajú na zmenu výzoru a správania sa systému.
Upozornenie na došlú poštu
Ak je možnosť povolená, pri každej došlej správe bude zobrazené upozornenie.
Číslovanie kapitol
Ak je možnosť povolená, kapitoly učebného obsahu budú číslované.
Prejsť priamo
Ak je možnosť povolená, použitie rolovacej ponuky s kurzami Vás presmeruje na rovnakú sekciu vo zvolenom kurze, v akej ste sa nachádzali v predošlom (naproti zobrazeniu domovskej stránky kurzu).
Automatické prihlásenie
Ak je možnosť povolená, používatelia budú pri prístupe k systému ATutor automaticky prihlásení. Táto možnosť by mala byť využívaná iba pri prístupe zo súkromného počítača, pretože v opačnom prípade by aj iní používatelia boli prihlásení pod Vašim kontom. Táto možnosť takisto predstavuje bezpečnostné riziko.
Nastaviť kurzor do formulára po načítaní stránky
Ak je možnosť povolená, kurzor bude po načítaní stránky umiestnený do prvého políčka formulára.
Editor obsahu
Táto možnosť určuje, akým spôsobom je zadávaný textový obsah. Možnosť čistý text znamená, že zadaný text bude zobrazený presne tak ako bol zadaný, vrátane značkovacích jazykov. Možnosť HTML znamená, že zadaný obsah bude interpretovaný ako kód jazyka HTML. Možnosť HTML - vizuálny editor znamená, že pre zadávanie obsahu bude použitý vizuálny editor, ktorý reprezentuje zadávaný obsah tak, ako bude zobrazený. Spôsob zadávania textu je možné meniť aj manuálne pre každý prípad.

Schránka správ

Schránka správ sa používa na odosielanie súkromných správ iným používateľom v rámci kurzu. Správy sa zobrazujú v tabuľke, s označením nových správ. Kliknutím na správu sa jej obsah zobrazí na vrchnej strane stránky.

V navigačnom podmenu je odkaz na odoslanie novej správy. Vyberte si príjemcu, zadajte predmet a telo správy a kliknite na Odoslať.

Poznámka: Ak si želáte dostávať emailové správy po prijatí správy do schránky, použite nastavenie Upozornenie na došlú správu.

Vlastnosti kurzu

Po vstupe do kurzu sa študentovi zobrazí Domovská stránka kurzu. Táto obsahuje informácie o kurze, oznamy a odkazy na nástroje študentov.

Niektoré z vlastností kurzu nemusia byť pre nových používateľov jednoduché, preto sú popísané v dokumentácii. Iné vlastnosti sú jednoduché a intuitívne. Pri používaní nástroja je možné kliknúť priamo na jeho dokumentáciu.

Export obsahu

Nástroj pre vyexportovanie obsahu je možné použiť viacerými spôsobmi:

  1. Export - HTML Web - Vytvorí balík, kompatibilný so štandardom IMS/SCORM, ktorý je možné naimportovať do iného systému pre správu učebného obsahu, podporujúceho uvedené štandardy, ale je ho možné použiť aj na offline prezeranie učebného obsahu. Po rozbalení balíku bežnými nástrojmi (napr. WinZip, PKZip, Unzip) sa učebný obsah otvorí prostredníctvom súboru index.html vo webovom prehliadači.
    Tento nástroj je dostupný ako na domovskej stránke každého kurzu, tak aj na jednotlivých stránkach učebného obsahu (ak toto bolo povolené inštruktorom).
  2. Export - HTML Dokument - Zobrazí obsah celého zvoleného obsahu (kapitoly a všetkých podkapitol) sformátovaný ako celistvý HTML dokument.

Balíky

Ak inštruktori zahrnuli do učebného obsahu objekty SCO (Sharable Content Objects), kompatibilné so štandardom SCORM, tieto budú dostupné prostredníctvom nástroja Balíky. Pozor, prostredie pre beh SCORM (Run Time Environment, RTE) vyžaduje funkčnú platformu Java JRE 1.5, ako aj LiveConnect, čo je štandardnou súčasťou JRE 1.5. Pokiaľ potrebujete aktualizovať podporu platformy Java vo Vašom prehliadači, stiahnite a nainštalujte si poslednú verziu Java JRE zo stránky SUN.

Vyhľadávanie v TILE

Učebný obsah je možné stiahnuť zo skladu TILE, zadaním vyhľadávacieho výrazu a použitím tlačítka Hľadať. Pre zobrazenie prehľadávača obsahu použite odkaz Náhľad, umiestnený vedľa výsledkov vyhľadávania. Pre získanie balíku s obsahom použite odkaz Stiahnuť. Po stiahnutí je tento balík možné rozbaliť bežnými aplikáciami, (napr. WinZip, PKZip, Unzip). Po rozbalení je možné si učebný obsah priamo prehliadať.

Pre viac informácií navštívte stránku TILE.

Úložisko súborov

Študenti, asistenti a inštruktori majú dostupný nástroj na správu súborov - Úložisko súborov, pokiaľ je povolený. Pre ukladanie súborov môžu byť použité rôzne pracovné oblasti, na základe používateľských oprávnení:

Pre pohyb medzi pracovnými oblasťami vyberte oblasť z rolovacej ponuky a kliknite na Prejsť . Pre zobrazenie súboru si ho stiahnite a otvorte na Vašom lokálnom počítači.

Vytváranie adresárov a pridávanie súborov

Pre lepšiu organizáciu súborov je tieto možné zaraďovať do adresárov, za pomoci nástroja Vytvoriť adresár, v pravej hornej časti oblasti súborov. Pre pridanie nového súboru, s voliteľným popisom, použite nástroj Nový súbor v ľavej hornej časti. Súbor bude uložený do aktuálne otvoreného adresára.

Správa súborov

Súbory je taktiež možné Stiahnuť na Váš lokálny počítač, Odovzdať súbor k zadaniu, Upraviť informácie o súbore a premenovávať adresáre, Presúvať súbory v rámci pracovného priestoru a v prípade potreby je možné Vymazať súbor alebo adresár. Jednotlivé možnosti sa budú zobrazovať v závislosti od zvolenej pracovnej oblasti.

Revízie súborov

Pokiaľ sú povolené, je možné udržiavať revízie súborov, ktoré umožňujú sledovať históriu dokumentov. Uloženie nového súboru na server s menom, ktoré už na serveri existuje, vyústi vo vytvorenie novej revízie súboru. Ku každej revízii je možné pridávať komentáre, za účelom sumarizácie zmien a spätnej väzby.